ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
  รายละเอียด : ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน อย่างน้อย 1 หลัง บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จำนวน 1 ราย คือ นายสมปอง พูลชะนะ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึง ประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 366 คน