ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
  รายละเอียด : ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12 )พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 กำหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา เทศบาลตำบลหนองพลับ จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551ที่ไดรายงานต่อสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2551เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 2251 คน