สภาพทั่วไป
  ข้อมูลเทศบาล
                เทศบาลตำบลหนองพลับ ตั้งอยู่ที่ 439 ม.10 ต.หนองพลับ อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากอำเภอหัวหิน 27 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 100 กิโลเมตรประชาชนตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นบริเวณสองข้างถนนสายหนองพลับ-หัวหิน และกระจายอยู่ทั่วไปตามพื้นที่
   พื้นที่และอาณาเขต
                มีพื้นที่ 12.098 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ยาวตามแนวริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3301 ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านบริเวณริมทางหลวง มีลักษณะอยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่หนาแน่น>
                ทิศเหนือ  จดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
                ทิศใต้      จดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
                ทิศตะวันออก  จดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้
                ทิศตะวันตก   จดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
เขตการปกครอง
                 เทศบาลตำบลหนองพลับ มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน) มีการจัดตั้งชุมชนเทศบาลขึ้น 7 ชุมชน ดังนี้
                 1. ชุมชนหนองยายอ่วม
                 2. ชุมชนเทพสถิตย์
                 3. ชุมชนชัยพัฒนา
                 4. ชุมชนร่มไทร
                 5. ชุมชนร่มเกล้า
                 6. ชุมชนร่วมใจสามัคคี
                 7. ชุมชนรักสุดใจ
ลักษณะภูมิประเทศ
               ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ บางพื้นที่มีความลาดชัน มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน และเทศบาลได้ปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน เพื่อรองรับการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแต่เดิมชาวบ้านใช้น้ำบาดาลของหมู่บ้าน และใช้น้ำฝนช่วยในด้านการเกษตร อ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน
 ลักษณะภูมิอากาศ/อุณหภูมิ
              ลักษณะภูมิอากาศอุณหภูมิโดยทั่วไปไม่ร้อนมาก และไม่หนาวจนเกินไป จะมีความชุ่มชื้นในฤดูฝน และอุณหภูมิร้อนและมีสภาพแห้งแล้งในช่วงฤดูร้อน
 ประชากร
            
              จำนวน 4,768 คน
              ชาย2,281 คน
              หญิง 2,487 คน
              จำนวนครัวเรือน 2,845 หลังคาเรือน