เทศบาลตำบลหนองพลับ ตั้งอยู่เลขที่ 439 ม.10 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 12.098 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,561.25 ไร่ เดิมในพื้นที่เป็นป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ และในบริเวณดังกล่าวมีต้นพลับขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้กับหนองน้ำ ชาวบ้านที่มาบุกเบิกทำไร่กันรุ่นแรก ๆ จึงพากันเรียกว่าบ้านหนองพลับ ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองพลับ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2529 และในปี พ.ศ.2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองพลับเป็นเทศบาลตำบลหนองพลับ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมี นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน